ESO Confinamiento 2020

Concreció Curricular ESO Confinament 2020

Introducció 

A la nostra etapa, la setmana anterior al tancament, havíem donat per acabada i qualificada la 2a avaluació, dia 9 de març i publicàrem els informes d’avaluació a la plataforma Alèxia dimarts 17 de març. Aquest fet suposa que la totalitat de l’alumnat ha realitzat les dues terceres parts d’aquest curs de forma presencial i en igualtat de condicions. 

Organització tele estudi 

Des de dia 16 de març el tele estudi s’ha organitzat de la següent manera: 

– Cada dia s’envia a les 8:30 la tasca del dia per tal que les famílies en tinguin coneixement, També els tutors les publiquen a la mateixa hora al classroom de la tutoria de cada curs i secció.

– S’ha respectat l’horari de classes i a cada sessió es presenta la tasca que s’ha de realitzar: classes en línia, gravades, activitats.

– Des de Pastoral s’ha enllaçat l’inici del dia que ja es feia a les classes presencials, així com una pausa del dia.

-S’ha inclòs també, per part dels professors d’Educació Física, una rutina esportiva diària per fer en acabar el tele estudi programat.

– Les tutories es fan en línia per Hangouts Meet adaptant el contingut a les noves circumstàncies i necessitats. S’han programat diverses dinàmiques per treballar l’impacte emocional de la pandemia i la situació de confinament.

– Es passa cada setmana un qüestionari de google on l’alumnat valora el tele estudi.

– El professorat va fent i enviant les correccions de les tasques als alumnes i registrant els casos que no compleixen amb l’acordat, aquests casos reben avís del professor i si es veu necessari, del tutor qui envia un correu a la família.

– Els membres del Departament d’Orientació supervises les adaptacions de les tasques per l’alumnat NEE i NESE i han establert contacte telemàtic amb ells i les seves famílies.

Modificacions calendari escolar tercer trimestre 

El calendari de la 3a avaluació es va iniciar dilluns 16 de març i finalitza dia 19 de juny. La recuperació de matèries pendents, prevista per als dies 20, 21 i 22 d’abril varen quedar suspeses quan es va iniciar el període de confinament. Passaran a realitzar-se els dies 5, 6 i 7 de maig 

No es reserven dates concretes per realitzar exàmens finals ni i es realitzen proves globalitzadores a 4t d’ESO. Es mantenen les dates d’entrega/publicació de notes finals: 23 de juny per a 4t d’ESO i 26 de juny per a la resta de cursos. 

Avaluació 

Referents 

a) El decret 34/2015, de 15 de maig que estableix el currículum d’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, que regula en els articles 17 i 18 l’avaluació i la promoció.

b) La resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2019 que recull les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019/2020.

c) La resolució del director general per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries per avaluar els alumnes d’ESO a les Illes Balears, publicades en el BOIB el 18 d’abril de 2020.

Modificació percentatges avaluació final.

Recuperació 1r i 2n trimestre. 

Les instruccions més recents publicades per la Conselleria d’Educació el 16 d’abril, assenyalen que l’avaluació ha de ser continua, global, formativa, integradora i que el treball realitzar per l’alumnat durant el confinament ha de servir per recuperar o pujar la qualificació. En cap cas es podrà baixar la nota. Així mateix, afegeix que s’intentarà que hi hagi una promoció generalitzada i es considera la repetició com a mesura excepcional que en qualsevol cas decidirà l’equip docent tenint en compte la situació de cada alumne. Per altra banda recull que de cara a l’avaluació final s’han de tenir en compte els resultats de la 1a i la 2a avaluació realitzades de manera presencial i que compten amb registres objectius de cada alumne a cada una de les àrees. 

“Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió i proporcionar evidències del grau de desenvolupament de les competències clau. Els alumnes podran recuperar les qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions positives que tenien abans de la suspensió. Cada centre ha d’establir els procediments i criteris i adaptar-los a cada situació. Els professors vetllaran per la realització i seguiment d’aquestes tasques, activitats o proves de recuperació”  

L’aplicació d’aquestes instruccions ha suposat la revisió i modificació dels nostres percentatges d’avaluació final que quedarien de la següent manera: 

Hem acordat que es modifiquen els percentatges d’avaluació final: 

1a avaluació 50% + 2a avaluació 50% 

3a avaluació (nota 1-10 de les tasques, proves o treballs de tele estudi. Es podrà pujar fins a un punt més de la nota mitjana de cada àrea en funció de l’avaluació de les tasques i actitud demostrada durant aquest període sempre que la nota de tele estudi sigui igual o superior a la nota mitjana de la 1a i 2a avaluació. En cap cas es baixarà la nota obtinguda a la mitjana de la 1a i2a avaluació. 

Si ens centrem en l’àmbit acadèmic, veiem dues situacions distintes en el nostre alumnat: 

1. Alumnes la nota mitjana dels quals de la 1a i 2a avaluació en cada àrea és igual o superior a 5. 2. Alumnes la nota mitjana dels quals d’ambdues avaluacions de cada àrea és inferior a un 5. 

Com a claustre, volem ressaltar l’esforç realitzat per part de l’alumnat que du tot el curs presencial fent feina de manera responsable i amb constància i al temps volem donar l’oportunitat de recuperar les àrees suspeses a aquells alumnes que ho necessiten. D’aquí que els alumnes amb una nota mitjana suspesa de les dues primeres avaluacions podran realitzar una prova o treball pel juny per tal de poder assolir el 5. En cas que no obtingui una qualificació positiva o no es realitzi, anirà directament a la convocatòria extraordinària de setembre. 

L’organització del treball des de casa fins al final de curs, queda especificat de la següent manera: 

AVALUACIÓ CURS 

1r d’ESO 

● L’avaluació per a 1r serà continuada i se seguiran realitzant projectes fins a final de curs. Se seguiran publicant les guies, els continguts de cada projecte, i cada àrea establirà les activitats que s’ha de realitzar en grup o individuals. Això no obstant, només s’avaluaran les activitats individuals. 

● Es mantindran els projectes de Ritme i moviment i Geometria i TIC, la nota dels quals queda vinculada a les àrees de Matemàtiques i Música amb un 20% dins la 3a avaluació. 

2n d’ESO 

● L’avaluació per a 2n serà continuada i se seguiran realitzant projectes fins a final de curs. Se seguiran publicant les guies, els continguts de cada projecte, i cada àrea establirà les activitats que s’ha de realitzar en grup o individuals. Això no obstant, només s’avaluaran les activitats individuals. 

● Es mantindran els projectes de Vida Saludable, Medi ambient i Robòtica, la nota dels quals queda vinculada a les àrees d’Educació Física, Física i química i Matemàtiques. 

3r D’ESO 

● A 3r d’ESO, se seguirà treballant des de les diferents àrees i es mantindrà el treball en projectes. En els projectes Sociolingüístic i Científic-matemàtic s’establiran les activitats que s’han de realitzar en grup o individuals. Això no obstant, només s’avaluaran activitats individuals. 

4t D’ESO 

● A 4t d’ESO se suspenen les proves globals i se seguiran les mateixes pautes que a la resta de cursos. 

Un cop acabat el curs i publicades les notes finals, els alumnes que suspenguin alguna matèria, la podran recuperar a la convocatòria extraordinària de setembre que inclouen exclusivament els continguts de la 1a i 2a avaluació. 

Percentatges notes 3r trimestre tele estudi 

Per obtenir la nota mitjana de la 3a avaluació es ponderaran un 80% de les tasques o proves realitzades i un 20% la nota actitudinal. 

Ítems actitudinals 

✓ Realitza totes les tasques assignades i les presenta sempre amb correcció i puntualitat. 

✓Assisteix a totes les classes en directe i participa: 2 punts.

✓ Realitza totes les tasques assignades encara que no sempre les presenta amb puntualitat o correcció.

✓Assisteix a la majoria de classes en directe: 1,5 punts.

✓ Realitza la majoria de les tasques assignades però poques vegades les presenta amb puntualitat i correcció.

✓Assisteix a poques classes en directe: 1 punt.

✓ Realitza algunes de les tasques assignades i no assisteix a la majoria de classes en directe: 0,5 punts.

✓ No realitza la majoria de les tasques assignades ni assisteix a moltes de les classes en directe: 0 punts 

Revisió i modificació de la documentació 

A causa del canvi d’escenari educatiu que ha provocat la pandèmia COVID-19, s’ha fet una revisió i modificació dels següents documents: 

1. Criteris d’avaluació i qualificació de la 3a avaluació.

2. Priorització dels continguts fonamentals de cada àrea.

3. Relació dels continguts que no s’han treballat o avaluat.

4. Modificació dels continguts de les proves extraordinàries de setembre. 

S’ha inclòs un apartat nou al final de les programacions docents on es recolliran aquestes modificacions.