Educación Primaria

L'Etapa d'Educació Primària consta en el nostre Col·legi de tres Cicles cadascun dels quals abasta dos cursos. Cada curs disposa d'un/a coordinador/a que té com a missió aglutinar el treball educatiu de cada un/a dels/de les Tutors/es. La Etapa de Educación Primaria consta en nuestro Colegio de tres Ciclos cada uno de los cuales abarca dos cursos. Cada ciclo dispone de un/a Coordinador/a cuya misión es aglutinar el trabajo educativo de cada uno/a de los/as Tutores/as.

El nostre Col·legi disposa, a hores d’ara, d’acords d’Adscripció de línia completa amb quatre centres d’Educació Infantil: el CEI Pinotxo, el CEI Nostra Senyora de la Providència, el CEI La Puríssima i el CEI Itaca.

Les Competències són especialment importants en aquesta etapa. Els/les nins i nines han d’adquirir els hàbits de treball necessaris per progressar tant en la seva etapa educativa com en les posteriors de la seva vida. El nostre treball és molt il·lusionant i tenim el repte d’aconseguir del nostre alumnat que sàpiga conviure, respectar, ajudar sense passar de llarg; que sàpiguen comunicar-se i escoltar, acceptar les diferències, que tinguin sentit crític, que sàpiguen treballar amb els altres.

Nuestro Colegio dispone, en estos momentos, de acuerdos de Adscripción de línea completa con cuatro centros de Educación Infantil: el CEI Pinocho, el CEI Nuestra Señora de la Providencia, el CEI La Purísima y el CEI Itaca.

Las Competencias son especialmente importantes en esta Etapa. Los/as niños y niñas tienen que adquirir los hábitos de trabajo necesarios para progresar tanto en su etapa educativa como en las posteriores de su vida. Nuestro trabajo es muy ilusionante y tenemos el reto de conseguir de nuestro alumnado que sepa convivir, respetar, ayudar sin pasar de largo; que sepan comunicarse y escuchar, aceptar las diferencias, que tengan sentido crítico, que sepan trabajar con los demás.