Normativa Evaluación de Alumnado y Reclamaciones

2.11.2 Avaluació dels alumnes d’ESO, batxillerat i FP
a) A partir de la normativa estatal, es publicaran les ordres o
resolucions d’avaluació. L’avaluació dels alumnes d’ESO i
batxillerat es podrà consultar a la normativa dels currículums
d’educació.
b) L’avaluació dels alumnes d’FP es pot consultar a la normativa
publicada a la web del Departament de Formació Professional i
Qualificacions Professionals. Cada professor ha d’informar els
seus alumnes, a l’inici del curs, dels criteris d’avaluació i de
qualificació del mòdul que imparteix i del procediment perquè es
pugui tornar avaluar si no se supera. Si es tracta d’un mòdul
suport, ha d’indicar els efectes que comporta per a la promoció
de curs obtenir-ne una avaluació negativa. Els documents oficials
d’avaluació de l’FP es determinen en l’article 51.10 del Reial decret
1147/2011, de 29 de juliol.
c) La promoció en els cicles formatius que s’imparteixen en règim
presencial i en la modalitat d’oferta completa es regula en l’Ordre
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer
de 2014.

2.11.4 Reclamacions
Per fer efectiu el dret dels pares, recollit en la normativa, d’obtenir
una còpia del material produït per l’alumne que tingui incidència en
l’avaluació de les diferents matèries, els centres han d’establir el
procediment per obtenir aquesta còpia en el reglament
d’organització i funció (ROF) i l’han de fer públic. Sol·licitud fotocòpia examen.
Els alumnes d’ensenyament secundari poden fer reclamacions sobre
les seves qualificacions seguint les Orientacions sobre reclamacions
contra les decisions i les qualificacions a l’educació secundària,
publicades a la web del Departament d’Inspecció Educativa.
Les reclamacions de tots els alumnes d’FP s’han d’ajustar al mateix
procediment i als mateixos terminis que es preveuen per als
alumnes de segon de batxillerat.